KIRA n.o., Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, IČO: 52190820 VÝROČNÁ SPRÁVA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE KIRA n.o. za rok 2021 2 V Trnave dňa 13.07.2022 3 OBSAH 1. Úvod ...................................................................................................................................4 2. Druh všeobecne prospešných služieb ...........................................................................5 3. Orgány neziskovej organizácie .......................................................................................6 4. Zasadnutia správnej rady v roku 2021...........................................................................7 5. Organizačná štruktúra neziskovej organizácie.............................................................8 6. Prehľad aktivít organizácie v roku 2021 ......................................................................11 Služba domáceho tiesňového volania.............................................................................11 Stratégia udržateľnosti a rozvoja Letiska Piešťany .......................................................12 Podujatie „Kiraton“............................................................................................................13 Projekt rozvoja digitálnych zručností klientov zariadenia podporovaného bývania v Senici ..................................................................................................................14 Schéma podpory cestovného ruchu ...............................................................................15 Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky – Cyklokoordinátorka Trnavského kraja .........16 Medzinárodná spolupráca ................................................................................................17 Nový web a sociálne siete.................................................................................................18 7. Rozpočet organizácie.....................................................................................................18 8. Prílohy ..............................................................................................................................20 4 1. ÚVOD Nezisková organizácia KIRA (Krajská inovačná rozvojová agentúra), so sídlom Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, IČO: 52190820, bola založená Trnavským samosprávnym krajom (ďalej aj ako „TTSK“) 12.12.2018. Následne bola dňa 18.02.2019 na základe rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1- 2019/005633 podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. VVS/NO-285/219. Základným cieľom organizácie je prispievať k udržateľnému rozvoju Trnavského kraja na báze aktívnej podpory a kultivácie inovatívneho a kreatívneho prostredia v kraji, na báze podpory transferu znalostí a príkladov dobrej praxe, ako aj implementáciou inovatívnych projektov zvyšujúcich kvalitu života ľudí v kraji. K napĺňaniu základného cieľa agentúra pristupuje ako k otvorenému procesu cieľavedome aktivovanej spolupráce zainteresovaných subjektov verejnej správy, vedy a výskumu a podnikania, ktorého výsledkom sú zlepšené alebo nové kvalitné služby a produkty s vysokou pridanou hodnotou. Organizácia sa orientuje tiež na podporu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a rozvoja občianskej spoločnosti. KIRA v tejto súvislosti iniciuje a zabezpečuje tvorbu štúdií, analýz a strategických dokumentov, napríklad v spolupráci s Krajskou organizáciu cestovného ruchu Trnavský kraj alebo Letiskom Piešťany, či organizovanie odborných a kultúrno-spoločenských podujatí predovšetkým na území Trnavského kraja. Tieto i ďalšie činnosti vykonáva od druhej polovice roka 2020, kedy prijala svojich prvých zamestnancov. Sústavnou činnosťou organizácie je príprava a implementácia inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Časť z nich je zameraná na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov či dobrovoľníkov pôsobiacich na území Trnavského kraja. Svojou činnosťou KIRA, n.o., aktívne napĺňa rozvojové zámery TTSK v oblasti udržateľnej mobility, a to predovšetkým prostredníctvom cyklodopravy, cykloturistiky a využívania elektrickej energie či vodíka. Organizácia sa aktívne podieľa aj na podpore cestovného ruchu a rozvoja Trnavského kraja ako atraktívnej turistickej destinácie, s čím súvisí aj spolupráca s Letiskom Piešťany a organizátormi Festivalu letectva Piešťany. 5 2. DRUH VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB Hlavným účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v nasledujúcich oblastiach: 1. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 2. rozvoj občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd, 3. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 5. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 6. podpora uchovávania a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a podpora spoločného kultúrneho dedičstva na území TTSK, 7. organizovanie kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a odborných aktivít a podujatí, 8. spracovanie projektových žiadostí a implementácia rozvojových projektov, 9. tvorba štúdií, analýz a odborných prác a účasť na tvorbe koncepčných a strategických dokumentov, 10. vyhľadávanie vhodných výziev a zdrojov na financovanie programových priorít v oblasti regionálneho rozvoja, 11. služby na podporu inovácií v podnikaní a spolupráca s lokálnymi podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi, 12. služby zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a tvorby partnerstiev, 13.propagácia cyklistiky ako zdravej a ekologickej formy dopravy a snaha o zlepšenie spoločenskej a dopravnej situácie pre cyklistov, 14. vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a cykloturistiky na území Trnavského kraja. Okrem vyššie uvedených oblastí je podľa štatútu neziskovej organizácie jej cieľom i implementácia investícií v rámci finančnej podpory z NFP, operačných programov a ďalších externých zdrojov, a to tak, aby TTSK lídroval prípravu inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Jednou z hlavných činností organizácie je ďalej podľa štatútu aj realizácia projektov verejnosúkromného partnerstva (ako napríklad v spolupráci s nadáciou Cvernovka), pri konverzii dubióznych a neefektívne využívaných verejných budov na nové verejné funkcie a podobne. 6 Ďalšou prioritou organizácie je realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, podpora mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK. Nezisková organizácia sa zameriava aj na aktívnu podporu podnikateľského sektora s dôrazom na malé a stredné podnikania a inovačný potenciál podnikov, rozvoj ich exportných kapacít, ale aj zvyšovanie potenciálu príchodu investícií do regiónu s pridanou hodnotou tvorby pracovných miest. Svojimi aktivitami sa KIRA snaží motivovať podnikateľov pôsobiacich v Trnavskom kraji prinášať a predstavovať inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života a služieb. 3. ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE Orgánmi neziskovej organizácie sú podľa štatútu: správna rada, dozorná rada a riaditeľ. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Jej členov vymenúva a odvoláva priamo zakladateľ, pričom funkčné obdobie správnej rady trvá 4 roky. Správna rada je zložená z piatich členov, z ktorých traja sú poslancami Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Členmi správnej rady sú: − Mgr. Peter Markovič (predseda správnej rady), − Mgr. József Berényi, − Ing. Pavol Kalman, − Mgr. Marek Neštický, − Mgr. Július Fekiač. V priebehu roka 2021 nedošlo k personálnej zmene v zložení členov správnej rady neziskovej organizácie KIRA n.o. Riaditeľ organizácie je jej štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Prvým riaditeľom neziskovej organizácie bol Ing. Miroslav Knap. Ten bol rozhodnutím správnej rady zo dňa 19.10.2020 v súlade s čl. IV, písm. B, bod 3., písm. c) štatútu odvolaný. Následne bol rozhodnutím správnej rady zo dňa 19.10.2020 v súlade s čl. IV, písm. A, bod 2., písm. e) štatútu za nového riaditeľa vymenovaný Mgr. Viktor Maroši, ktorý funkciu zastával i počas roku 2021. Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. Funkčné obdobie dozornej rady je 4 roky a má troch členov, ktorí sú zároveň poslancami Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Členmi dozornej rady sú: 7 − JUDr. Zoltán Hájos, − MUDr. Branislav Kramár, − RNDr. Ľubomír Parízek. Členov správnej i dozornej rady menoval do funkcií zakladateľ - Trnavský samosprávny kraj. V priebehu roka 2021 nedošlo k zmene v zložení členov dozornej rady neziskovej organizácie KIRA n.o. 4. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY V ROKU 2021 V roku 2021 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia správnej rady KIRA n.o. Prvé riadne zasadnutie správnej rady sa uskutočnilo dňa 18. januára 2021. Program prvého zasadnutia správnej rady pozostával z piatich bodov: 1.) Otvorenie, úvod; 2.) Schválenie rozpočtu neziskovej organizácie na rok 2021; 3.) Schválenie zmeny v štatúte neziskovej organizácie; 4.) Informovanie o aktivitách organizácie; 5.) Záver. Na prvom zasadnutí správnej rady bol schválený rozpočet neziskovej organizácie na rok 2021. Druhé zasadnutie správnej rady v roku 2021 sa konalo 12. júla 2021. Zasadnutia sa zúčastnili štyria členovia správnej rady, správna rada tak bola aj napriek neúčasti jedného z členov uznášaniaschopná. Program druhého zasadnutia správnej rady pozostával zo štyroch bodov: 1.) Otvorenie, úvod; 2.) Schválenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie za rok 2020; 3.) Schválenie zmeny v štatúte neziskovej organizácie 4.) Záver. Hlavným účelom zasadnutia bolo schválenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie za rok 2020. V poradí tretie zasadnutie členov správnej rady sa uskutočnilo 23. augusta 2021 a okrem všetkých piatich členov správnej rady sa na zasadnutí zúčastnili i prizvaní hostia – riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR TK), Mgr. Agáta Mikulová, a strategická poradkyňa KOCR TK, Ing. Iveta Niňajová. Program zasadnutia mal tri body: 1.) Otvorenie, úvod; 2.) Schválenie schémy pomoci pre oblastné organizácie cestovného ruchu na území Trnavského kraja; 3.) Záver. Na treťom zasadnutí správnej rady bola prítomnými členmi schválená schéma pomoci pre oblastné organizácie cestovného ruchu na území Trnavského kraja. Posledné, štvrté zasadnutie správnej rady v roku 2021 sa konalo 15. októbra 2021 a zúčastnili sa na ňom všetci členovia správnej rady. Program druhého zasadnutia správnej rady pozostával z troch bodov: 1.) Otvorenie, úvod; 2.) Návrh doplňujúceho uznesenia k schéme pomoci pre oblastné organizácie cestovného ruchu na území Trnavského kraja; 3.) Záver. 8 V rámci štvrtého zasadnutia správnej rady bol schválený návrh na doplnenie uznesenia k schéme pomoci pre oblastné organizácie cestovného ruchu na území Trnavského kraja, ktorá bola prijatá na predošlom zasadnutí správnej rady. Všetky štyri zasadnutia správnej rady sa konali v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici v Trnave. 5. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE KIRA n.o. Krajská inovačná rozvojová agentúra mala v roku 2021 14 zamestnancov1. Tí boli začlenení do 5 sekcií a úseku zástupcu riaditeľa. Štruktúra sekcií bola zložená nasledovne: sekcia krajskej cyklokoordinátorky, sekcia marketingu, sekcia projektov, sekcia analýz a stratégií a sekcia podpory cestovného ruchu. Schéma organizačnej štruktúry neziskovej organizácie KIRA je zobrazená na diagrame nižšie. Na čele neziskovej organizácie stojí riaditeľ, ktorý je volený a odvolávaný správnou radou. Schéma organizačnej štruktúry KIRA n.o. - 2021 1 Údaj k 31.12.2022 9 Sekcia krajskej cyklokoordinátorky zabezpečuje poskytovanie všeobecne prospešných služieb v nasledujúcich oblastiach: − príprava a poskytovanie asistenčných služieb pri realizácii projektov zameraných na rozvoj cyklodopravy a cykloturizmu na území Trnavského kraja, − podieľanie sa na rozvoji udržateľnej mobility, cyklodopravy a cykloturizmu na území Trnavského kraja, − účasť na interných a externých pracovných stretnutiach, poradách, či workshopoch tematicky súvisiacich s cyklodopravou, vedenie rokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy a inými subjektami, − zabezpečenie činností týkajúcich sa procesu obnovy, budovania a modernizácie cykloturistického a cyklodopravného značenia, budovania a obnovy cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry cyklotrás na území Trnavského kraja, − podieľanie sa na tvorbe, aktualizácii a vypracovávaní strategických a plánovacích dokumentov, expertných podkladov, štúdií, stanovísk, či písomnej agendy v oblasti cyklodopravy na území Trnavského kraja, vrátane koordinácie týchto činností, − navrhovanie finančných požiadaviek na rozpočet v oblasti udržateľnej mobility a koordinovanie združovania investícií s ostatnými útvarmi Úradu TTSK, − zabezpečenie činností súvisiacich s propagáciou cyklodopravy a cykloturistiky na území Trnavského kraja, podieľanie sa na tvorbe máp a iných propagačných materiálov, − podieľanie sa na zvyšovaní povedomia a vzdelávania verejnosti (napr. prostredníctvom kampaní „Európsky týždeň mobility“, „Do práce na bicykli“ a pod.). Sekcia marketingu sa zameriava na zabezpečovanie nasledujúcich činností organizácie: − zabezpečovanie kreatívnej a propagačnej činnosti neziskovej organizácie, − zabezpečovanie externej komunikácie organizácie (spravovanie a aktualizácie webového sídla a sociálnych sietí, copywriting, mediálne výstupy), − spolupráca pri organizovaní podujatí, − poskytovanie súčinnosti ostatným odborom Úradu TTSK i príslušným sekciám organizácie. Sekcia analýz a stratégií Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry pokrýva nasledujúcu agendu: − poskytovanie služieb a činností na podporu pri príprave analýz a stratégií Úradu TTSK, 10 − príprava vlastných dátových analýz, stratégií a databáz organizácie, − analyzovanie vplyvu a významu projektov a aktivít organizácie, − identifikovanie grantových a dotačných schém a výziev, − príprava podkladov pre zasadnutia orgánov neziskovej organizácie, spracovanie výročnej správy o činnosti organizácie, − tvorba strategických dokumentov organizácie. Sekcia projektov zabezpečuje poskytovanie služieb v týchto oblastiach: − príprava a koordinácia projektov, a to samostatne i v spolupráci s príslušnými odbormi Úradu TTSK (odbor zdravotníctva, odbor sociálnych vecí, odbor dopravnej politiky, odbor projektov, odbor kultúry a športu, odbor školstva a pod.), − identifikovanie vhodných výziev a zdrojov financovania programových priorít regionálneho rozvoja. Sekcia podpory cestovného ruchu pokrýva poskytovanie týchto služieb: − služby na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území Trnavského kraja, − prevádzkovanie a administrovanie schémy pomoci pre oblastné organizácie cestovného ruchu na území Trnavského kraja, − zabezpečovanie aktivít a projektov zameraných na rozvoj destinačného manažmentu v Trnavskom kraji. 11 6. PREHĽAD AKTIVÍT ORGANIZÁCIE V ROKU 2021 Rok 2021 bol pre KIRA n.o. prelomový vo viacerých smeroch. Predstavuje totiž prvý kalendárny rok jej plnohodnotného fungovania. Agentúra nadviazala na rok 2020, kedy v auguste a septembri do organizácie nastúpili prví zamestnanci a začali sa realizovať prvé originálne projekty. Okrem toho bolo zrealizované prvé vlastné podujatie, Kiraton. Okrem vlastných aktivít KIRA naďalej aktívne spolupracovala najmä s Úradom TTSK a jeho odbormi (napríklad pri príprave podujatí alebo pri realizovaní aktivít Cyklokoordinátorky Trnavského kraja), ale počas roku 2021 tiež prehlbovala spoluprácu s ďalšími organizáciami a spoločnosťami, ako napríklad s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj a oblastnými organizáciami cestovného ruchu („Schéma podpory OOCR“), Letiskom Piešťany („Stratégia udržateľnosti a rozvoja Letiska Piešťany“), CSS Rohov, Spojenou školou a SOŠ dopravnou a služieb v Holíči (Projekt rozvoja digitálnych zručností klientov zariadenia podporovaného bývania v Senici) či s mestami a obcami v kraji (Domáce tiesňové volanie). Služba domáceho tiesňového volania Od septembra 2020 poskytuje organizácia v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky (ďalej ako „ASSR“) službu domáceho tiesňového volania. Aktuálne ju využíva celkovo 255 klientov v 14 mestách a 27 obciach vo všetkých siedmich okresoch Trnavského kraja2. Ide o seniorov, zdravotne znevýhodnených alebo čakateľov na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, ktorí žijú v domácnosti osamote. V núdzi alebo v situáciách ohrozujúcich ich život a bezpečnosť majú možnosť vyvolať tiesňové volanie jednoduchým stlačením tlačidla umiestneného v prenosnom a vodeodolnom náramku alebo náhrdelníku. Vyškolený personál dispečingu ASSR následne situáciu vyhodnotí a skoordinuje ďalší postup, vrátane prípadného privolania pomoci. 2 Údaj k 30.06.2022 12 Službu poskytuje KIRA všetkým záujemcom bezplatne, a to vrátane úhrady nákupu zariadenia a jeho inštalácie v domácnosti klienta. Pri identifikácii nových záujemcov o službu agentúra spolupracuje s mestami a obcami v Trnavskom kraji. „Veľmi pekne ďakujem Trnavskému samosprávnemu kraju za to, že umožnil nášmu občanovi - našej seniorke, využiť túto službu. Ostatným kolegom starostom a primátorom túto sociálnu službu odporúčam využiť,“ povedala o spolupráci s organizáciou starostka Bellovej Vsi Mária Jankovičová. Počet volaní zo strany klientov dosiahol v roku 2021 číslo 1120 (celkovo od začiatku poskytovania služby sa jednalo o 1154 volaní), a počet volaní zo strany dispečera číslo 131 (celkovo od začiatku poskytovania služby sa jednalo o 145 volaní). V 28 prípadoch došlo v roku 2021 k privolaniu záchrannej zložky (celkovo od začiatku poskytovania služby boli záchranné zložky privolané 31-krát). Služba taktiež zaujala v médiách, pričom o nej informovali viaceré miestne i celoštátne médiá, ako napríklad TV Markíza v relácií Reflex, či v Televíznych novinách na - [https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/videos/543653806591981/], spravodajská televízia TA3 - [https://www.ta3.com/clanok/189167/vyrozpravat-sa-civolat-o-pomoc-seniorom-zabezpecia-sos-gombik] alebo RTVS v relácií KLUB 3 - [https://fb.watch/ao0EPqzTEi/]. Stratégia udržateľnosti a rozvoja Letiska Piešťany V roku 2021 bola prostredníctvom rakúskej spoločnosti Airport Experts GmbH vypracovaná stratégia udržateľnosti a rozvoja Letiska Piešťany, ktorého majoritným akcionárom je TTSK. Cieľom stratégie je navrhnúť čo najrealistickejší a najvhodnejší prístup k zvýšeniu obchodného potenciálu letiska a poskytovaní jeho služieb na základe ekonomicky sebestačného modelu. 13 Kľúčové závery štúdie: • Súčasne dobre nastavený prevádzkový model letiska a jeho flexibilita v rámci štruktúry nákladov umožňujú letisku postupne rozvíjať svoju činnosť bez nutnosti poskytovať výrazné zľavy leteckým spoločnostiam. • V prípade prijatia a implementácie správnej koncepcie má letisko potenciál obslúžiť i sever/západ Slovenska a slúžiť ako vstupná brána pre prichádzajúcich cestujúcich. • Letisko vlastní pozemky, ktoré môžu vďaka výbornej polohe a dopravnej dostupnosti predstavovať potenciál rozvoja obchodných aktivít. Príjmy z nich môžu slúžiť na pokrytie prevádzkových nákladov letiska, ako aj investícií do jeho zveľaďovania. Stratégia bola na jeseň 2021 predstavená zástupcom akcionárov Letiska Piešťany aj za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR Kataríny Brunckovej, trnavského župana Jozefa Viskupiča a primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča. Podujatie „Kiraton“ V októbri 2021 usporiadala organizácia v spolupráci s kreatívnym štúdiom Kiuub prvý krajský hackathon s názvom Kiraton. Jednalo sa o podujatie prebiehajúce 24-hodín (od podvečera piatka 1. októbra 2021 do soboty 2. októbra) v moderných priestoroch Nádvorie Coworking v Trnave, v rámci ktorého sa celkovo 44 účastníkov rozdelených do 11 tímov snažilo nájsť inovatívne riešenia na dve zadané výzvy: • zlepšenie elektromobility ako ekologickej formy dopravy v regióne, • zlepšenie občianskej participácie na dianí v regióne. 14 Počas celého podujatia bol účastníkom k dispozícii odborný tím mentorov, pohodlný priestor na prácu, chutné občerstvenie a inšpiratívne sprievodné aktivity. Podujatie vyvrcholilo slávnostnou záverečnou prezentáciou všetkých projektov a vyhlásením víťazov, ktorá prebehla v sále Marianum v Trnave. Víťazným tímom prvého Kiratonu sa stal tím (Po)Tvorkyne s nápadom vytvoriť komunikačný nástroj na prepájanie etablovaných občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií pôsobiacich v Trnavskom kraji s aktívnymi obyvateľmi a dobrovoľníkmi, ktorí hľadajú možnosti aktívneho angažovania sa. Projekt bude realizovaný v roku 2022. Okrem víťazného tímu sa uskutočnili stretnutia i so zástupcami zvyšných tímov s cieľom postupne zrealizovať čo najviac z predložených nápadov, respektíve ich častí. Hlavným partnerom Kiratonu bol ZSE Drive. Ďalšími partnermi boli Trnavské rádio, Nádvorie Coworking, SKAND Skalica a ďalší. Realizáciu podujatia podporila Tchajpejská reprezentačná kancelária v Bratislave. Projekt rozvoja digitálnych zručností klientov zariadenia podporovaného bývania v Senici Počas novembra 2021 uskutočnila organizácia pilotný projekt rozvoja digitálnych zručností klientov zariadenia podporovaného bývania na Hviezdoslavovej ulici v Senici. Zariadenie je pracoviskom župného Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a od minulého roku sa v ňom poskytuje sociálna služba piatim klientkam, ktoré vedú samostatný život. Cieľom pilotného projektu bolo rozvíjať digitálne zručnosti klientok, ktoré sa mali možnosť naučiť vyhľadávať informácie na webových stránkach, ktoré im môžu byť nápomocné v bežnom živote, ako napríklad pri vyhľadávaní cestovného poriadku, predpovede počasia, receptov na varenie alebo pracovných príležitostí. Venovali sa tiež písaniu a úprave textov v programe Word či komunikácii cez e-mail. 15 Sekundárnym cieľom projektu bolo prepájať aktivity organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, najmä stredných škôl a zariadení sociálnych služieb. Lektorka a päť stredoškolských študentov, ktorí mali na starosti vzdelávanie, boli zo Spojenej školy v Holíči a zo SOŠ dopravy a služieb z Holíča. V tejto súvislosti mali študenti priestor získať praktické skúsenosti v oblasti sociálnej práce tak, aby chápali dôležitosť pomáhajúcich profesií. S projektom rozvoja digitálnych zručností klientov zariadenia podporovaného bývania v Senici KIRA uspela v rámci grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange, čím pre projekt zabezpečila externé financovanie. Uspela tak spolu s ďalšími 36 projektami v konkurencii celkovo 103 predložených projektov. Schéma podpory cestovného ruchu Prostredníctvom svojich aktivít sa KIRA snaží napomáhať rozvoju cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na území Trnavského kraja. Väčšina aktivít v tomto odvetví prebieha v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj (ďalej ako „KOCR Trnavský kraj“). Medzi tieto patrí najmä manažment rozvoja destinácie v štyroch oblastiach: kultúra, tradície, voda, príroda a regionálne produkty. KIRA sa podieľa aj na určovaní strategického smerovania rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Trnavskom kraji aj zabezpečovaním prípravy rozvojových projektov a rozvojových iniciatív v oblasti cestovného ruchu v Trnavskom kraji. V spolupráci s KOCR Trnavský kraj pripravila KIRA, n.o., schému podpory cestovného ruchu na území Trnavského kraja v objeme 100.000 EUR. Agentúra vyčlenila po 20.000 EUR zo svojho rozpočtu na financovanie projektov realizovaných piatimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu (ďalej ako „OOCR“) pôsobiacich na území Trnavského kraja. 16 V tejto súvislosti KIRA, n.o., vstúpila do štyroch etablovaných OOCR, a to OOCR Záhorie, OOCR Rezort Piešťany, OOCR Trnava Tourism, OOCR Žitný ostrov - Csallóköz. Členom novozaloženej OOCR Matúšova zem - Mátyusfӧld sa agentúra stala na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 28. októbra 2021 v Galante. Členský príspevok KIRA, n.o., do OOCR môže byť použitý len v zmysle Schémy internej pomoci na podporu rozvoja cestovného ruchu na území destinácie spravovanej danou OOCR. Cieľom pomoci je podpora zámerov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a rastu konkurencieschopnosti destinácií spravovaných OOCR na území Trnavského kraja. Pomoc je určená na financovanie tvorby produktov a produktových línií destinácie, ktoré nadväzujú na jej rozvojový potenciál a sú v súlade s jej potrebami, respektíve na budovanie a obnovu infraštruktúry cestovného ruchu, teda verejno-prospešnej infraštruktúry, vrátane informačnej infraštruktúry. Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky – Cyklokoordinátorka Trnavského kraja Cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová iniciuje a koordinuje aktivity v oblasti rozvoja cyklodopravy na území Trnavského kraja a tiež zabezpečuje propagáciu cyklodopravy a cykloturizmu. V spolupráci s Úradom TTSK sa aktívne podieľa na príprave výstavby cyklotrás či obnove cykloznačenia. V roku 2021 cyklokoordinátorka pripravila a zhotovila mapu Trnavského kraja s vyznačenou sieťou cyklotrás. Iniciovala zmluvu o spolupráci s občianskym združením Cyklokoalícia, s ktorou TTSK začal spolupracovať ako prvý kraj. Témou spolupráce je podpora mobility s dôrazom na oblasť foriem nemotorovej dopravy, najmä cyklodopravy. Momentálne sa pripravuje koncepcia rozvoja cyklodopravy v Trnavskom kraji založená na dátach, na základe ktorej bude možné plánovať sieť cyklotrás v súlade s princípom hodnoty za peniaze. 17 Vďaka aktivitám cyklokoordinátorky Trnavského kraja nadviazal aj spoluprácu so Slovenským cykloklubom pri aktualizácii Stratégie rozvoja cyklodopravy v Trnavskom kraji, v rámci ktorej boli oslovené všetky obce v Trnavskom kraji so žiadosťou o informáciu o ich cieľoch a zámeroch v oblasti výstavby cyklotrás. V rámci propagácie udržateľnej mobility cyklokoordinátorka iniciovala aj zapojenie 52 kolegov z Úradu TTSK a organizácií CPS, KIRA či KOCR Trnavský kraj do súťaže Do práce na bicykli. Tento rok sa TTSK umiestnil na 31. mieste spomedzi viac ako 1.200 zamestnávateľov na Slovensku. V rámci Kampane DPNB sa na Úrade TTSK konali aj raňajky pre cyklistov, a to aj za účasti župana Jozefa Viskupiča. V celoslovenskej súťaži ETM v rámci Európskeho týždňa mobility získal Úrad TTSK druhé miesto v kategórii aktívna organizácia. KIRA, n.o, v roku 2021 zabezpečila nákup dvoch bicyklov a dvoch elektrických kolobežiek, ktoré si zamestnanci môžu požičať a využívať na služobné cesty. Záujem prevýšil prvotné očakávania, a preto sa KIRA rozhodla rozšíriť počet bicyklov a kolobežiek v roku 2022. Pre návštevníkov Úradu TTSK boli pred budovou na Starohájskej osadené cyklostojany pre šesť bicyklov. Medzinárodná spolupráca V roku 2021 KIRA okrem realizovania aktivít na území Trnavského kraja nadväzovala kontakty a partnerstvá i za jeho hranicami. V rámci toho jej zástupcovia absolvovali pracovné stretnutia s predstaviteľmi viacerých etablovaných organizácií a inštitúcií, ako napríklad s renomovanou českou spoločnosťou Participation Factory zameranou na participatívne plánovanie, pražským Institutem plánování a rozvoje, Magistrátom mesta Brno a Jihomoravským inovačním centrem. Výsledkom stretnutí bola užitočná výmena skúseností a pohľadov na podobné výzvy v oblasti riadenia udržateľného rozvoja, podpory inovácií a občianskej participácie, či spracovávania dát. 18 Nový web a sociálne siete Koncom roka 2021 spustila organizácia svoju novú webovú stránku v rámci domény (https://www.kira.sk/), a zároveň i Facebookové konto pod názvom Krajská inovačná rozvojová agentúra (https://www.facebook.com/kirattsk/). Najmä prostredníctvom týchto kanálov komunikuje o svojich aktivitách, projektoch a informáciách. 7. ROZPOČET ORGANIZÁCIE Hlavným zdrojom príjmov neziskovej organizácie boli v roku 2021 finančné prostriedky poskytnuté organizácii jej zakladajúcim subjektom - Úradom Trnavského samosprávneho kraja. Ten zo svojho rozpočtu vyčlenil na aktivity a chod organizácie celkovo 570.450,00 EUR. Táto suma bola rozdelená na dve hlavné kategórie: − príspevok poskytovateľa určený na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so zabezpečením činnosti a prevádzky (správy) neziskovej organizácie vo výške 410.000,00 EUR, − dotácia poskytnutá na činnosť neziskovej organizácie vo verejnom záujme, najmä, nie však výlučne na: podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území TTSK, projekty rozvoja občianskej spoločnosti, projekty zamerané na ochranu životného prostredia, vytvorenie manuálu konverzie nevyužívaného majetku na nové verejné funkcie, implementáciu smart technológií. Výška dotácie z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja v roku 2020 bola 160.450,00 EUR. Okrem uvedených prostriedkov získala KIRA dodatočné prostriedky z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange, zabezpečila financovanie projektu „Rozvoj digitálnych zručností klientov zariadenia podporovaného bývania v Senici“, v celkovej sume 1.480,00 EUR. 19 Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie spojenej so šírením ochorenia Covid-19, ktorá výrazným spôsobom zasiahla do realizácie a implementácie rozvojových projektov a aktivít, predložila pred koncom roku 2021 Krajská inovačná rozvojová agentúra žiadosť o predĺženie termínu použitia poskytnutej dotácie z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Na základe žiadosti a v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 13 ods. 3, Trnavský samosprávny kraj povolil KIRA n.o. výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých v zmysle Zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie, a udelil organizácii súhlas s predĺžením termínu použitia dotácie vo výške 170.000,00 EUR do 31.12.2022. V Trnave, dňa 13.07.2022 Mgr. Viktor Maroši riaditeľ KIRA n.o. 20 8. PRÍLOHY Poznámky (Úč NUJ 3-01) IČO 5 2 1 9 0 8 2 0 /SID Čl. I Všeobecné údaje Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky Hlavným účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v nasledujúcich oblastiach: 1. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 2. rozvoj občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd, 3. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 5. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 12.12.2018 Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 12 12 - z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky Áno Nie Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega Strana: 1

chevron-down