Service Learning program

Krajská inovačná rozvojová organizácia má aktívny záujem na rozvoji občianskej spoločnosti a dobrovoľníctva na území Trnavského kraja. Cieľom KIRA je vytvoriť v Trnavskom kraji podmienky pre koncepčný, systematický a dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva.  Práve preto plánuje v školskom roku 2022/2023 realizovať aj Service Learning program na podporu dobrovoľníctva v Trnavskom kraji.

Prieskumy ukazujú, že existuje množstvo mladých ľudí, ktorí by mohli byť cenným zdrojom aktívneho občianstva, no buď sa nenaučili byť aktívnymi a proaktívnymi alebo sa stratili v informačnom boome, ktorému v súčasnosti čelia. 

Vytvorili sme preto program, prostredníctvom ktorého by sme ich chceli vychovávať k dobrovoľníctvu a aktívnemu občianstvu. Service learning ako komunitne založené či komunitne angažované vzdelávanie totiž kombinuje verejnoprospešnú činnosť so vzdelávacími príležitosťami ponúkanými zainteresovaným mladým ľuďom priamo v rámci vyučovacieho procesu. 

Je formou zážitkového učenia zameraného na verejnoprospešnú činnosť. Ide pritom o aktívne zapojenie mladých ľudí vo všetkých fázach service learningového procesu, t.j. od plánovania až po vyhodnotenie, v rámci ktorého by sa mali títo mladí ľudia správať ako lídri, nie iba ako vykonávatelia aktivít. 

Naše ciele

women

Viesť študentov k osvojeniu myšlienky dobrovoľníctva

support

Vzdelávať zážitkami a verejnoprospešnou činnosťou

help

Pomaháť a podporovať komunitu dobrovoľníkov

Cieľom tohto projektu je prostredníctvom service learningu vychovávať novú generáciu angažovaných ľudí, ktorí si už počas školy osvoja myšlienku, že dobrovoľníctvo je prirodzenou súčasťou životného štýlu ľudí a komunít na Slovensku a v Trnavskom kraji

V prvej fáze projektu sme v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Platformou dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií (ďalej len PDCO) zorganizovali stretnutie so zástupcami stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. V rámci stretnutia bol účastníkom odprezentovaný Service learning program ako novinka 2.ročníka župného participatívneho rozpočtu na školách. 

O školenie Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu prejavilo záujem 6 župných stredných škôl, ktoré sa v priebehu decembra aktívne zúčastnili spomínaného školenia. Okrem nich sme tento akreditovaný vzdelávací program sprostredkovali aj zástupcom našich Infobodiek a neziskovým organizáciám pracujúcim s dobrovoľníkmi. Takýmto spôsobom sme vyškolili angažovaných pedagógov a pracovníkov s mládežou, ktorí tak budú pripravení na realizáciu projektov, v rámci ktorých budú študenti našich škôl a dobrovoľníci v kraji pomáhať iným v ich prirodzenom prostredí. 

chevron-down