Service Learning program

Krajská inovačná rozvojová organizácia má aktívny záujem na rozvoji občianskej spoločnosti a dobrovoľníctva na území Trnavského kraja. Cieľom KIRA je vytvoriť v Trnavskom kraji podmienky pre koncepčný, systematický a dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva.  Práve preto plánuje v školskom roku 2022/2023 realizovať aj Service Learning program na podporu dobrovoľníctva v Trnavskom kraji.

Prieskumy ukazujú, že existuje množstvo mladých ľudí, ktorí by mohli byť cenným zdrojom aktívneho občianstva, no buď sa nenaučili byť aktívnymi a proaktívnymi alebo sa stratili v informačnom boome, ktorému v súčasnosti čelia. 

Vytvorili sme preto program, prostredníctvom ktorého by sme ich chceli vychovávať k dobrovoľníctvu a aktívnemu občianstvu. Service learning ako komunitne založené či komunitne angažované vzdelávanie totiž kombinuje verejnoprospešnú činnosť so vzdelávacími príležitosťami ponúkanými zainteresovaným mladým ľuďom priamo v rámci vyučovacieho procesu. 

Je formou zážitkového učenia zameraného na verejnoprospešnú činnosť. Ide pritom o aktívne zapojenie mladých ľudí vo všetkých fázach service learningového procesu, t.j. od plánovania až po vyhodnotenie, v rámci ktorého by sa mali títo mladí ľudia správať ako lídri, nie iba ako vykonávatelia aktivít. 

Naše ciele

women

Viesť študentov k osvojeniu myšlienky dobrovoľníctva

support

Vzdelávať zážitkami a verejnoprospešnou činnosťou

help

Pomaháť a podporovať komunitu dobrovoľníkov

Ide o službu, ktorá je odpoveďou na autentické potreby komunity a ktorá je zároveň cielene napojená na vzdelávacie osnovy. Zároveň poskytuje časovú postupnosť, ktorá účastníkom umožňuje reflexiu service learningovej skúsenosti.

Prostredníctvom service learningu pritom miestna komunita získava niečo, čo potrebuje, a človek, ktorý vykonáva činnosť v prospech ostatných, získava nové vedomosti a kompetencie.

Uplatňovaním metód service learningu tak máme možnosť v rámci vyučovacieho procesu a s pomocou angažovaných pedagógov cielene viesť študentov k osvojeniu si myšlienky dobrovoľníctva, resp. poskytovania verejnoprospešných služieb v komunite, v ktorej títo študenti žijú.

V prvej fáze projektu plánujeme  v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií (ďalej len PDCO) zorganizovať stretnutie s riaditeľmi a pedagógmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a odprezentovať im program. Na základe registrácie škôl a ich zástupcov do programu v spolupráci s PDCO prihláseným pedagógom sprostredkujeme akreditovaný vzdelávací program Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Takýmto spôsobom vyškolíme angažovaných pedagógov, ktorí tak budú pripravení na realizáciu projektov, v rámci ktorých budú študenti našich škôl pomáhať iným v ich prirodzenom prostredí. Zaškolení pedagógovia budú následne so svojimi študentami realizovať service learningové projekty. 

Cieľom tohto projektu je prostredníctvom service learningu vychovávať novú generáciu angažovaných ľudí, ktorí si už počas školy osvoja myšlienku, že dobrovoľníctvo je prirodzenou súčasťou životného štýlu ľudí a komunít na Slovensku a v Trnavskom kraji. Nakoľko práve učenie sa z vlastnej skúsenosti plní nenahraditeľnú úlohu v procese výchovy k dobrovoľníctvu.