O agentúre

Krajská inovačná rozvojová agentúra

Nezisková organizácia je založená najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalšou prioritou organizácie je realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK. Nezisková organizácia sa zameriava aj na poskytovanie služieb na podporu podnikateľského sektora s dôrazom na malé a stredné podnikania a inovačný potenciál podnikov, rozvoj ich exportných kapacít, ale aj zvyšovanie potenciálu príchodu investícií do regiónu s pridanou hodnotou tvorby pracovných miest. Svojimi aktivitami sa nezisková organizácia snaží motivovať podnikateľov pôsobiacich v Trnavskom kraji prinášať a predstavovať inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života a služieb.

Viktor Maroši

Riaditeľ

Viktor je riaditeľom KIRA. Zo svojej pozície zabezpečuje najmä plynulý chod vnútorných procesov, ako aj zastupovanie organizácie navonok. Taktiež sa zúčastňuje kľúčových stretnutí a koordinuje ďalšie smerovanie našej organizácie.

marosi.viktor@trnava-vuc.sk

033/5559 254

 

Marek Krnáč

Zástupca riaditeľa

Marek zastupuje agentúru na väčšine dôležitých stretnutí a ako predĺžená ruka riaditeľa manažuje našich zamestnancov. Okrem toho tiež zabezpečuje dohľad nad technickou i kreatívnou stránkou aktivít organizácie.

krnac.marek@kira.sk

+421 908 72 64 62

Michaela Dobrovodská

Administratíva

Miška zabezpečuje kompletnú administratívu agentúry a je k dispozícii zamestnancom pri podporných úlohách. Zúčastňuje sa s Marekom všetkých dôležitých stretnutí, aby tiež mala prehľad o dianí v organizácii. Pre stmelenie kolektívu pravidelne organizuje KIRAňajky.

dobrovodska.michaela@kira.sk

+421 948 11 08 99

Lucia Vadovičová

Odborný referent pre projekty KIRA

Lucia pracuje v agentúre ako projektový manažér a momentálne zastrešuje hlavne projekt SOS gombík. Zároveň spolu s kolegami v tíme rozvíja naše aktivity v oblasti podpory podnikania a rozvoja občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji.

vadovicova.lucia@kira.sk

+421 911 26 59 09

Silvia Szokolová

Krajský cyklokoordinátor

Silvia je v našom tíme dôležitý článok, keďže kompletne zastrešuje prácu krajského cyklokoordinátora. Stará sa o propagáciu a rozvoj udržateľnej a nemotorovej dopravy. Aj vďaka jej aktivitám sa Trnavskému samosprávnemu kraju podarilo v roku 2021 umiestniť na 2. mieste v rámci národnej súťaže o cenu Európskeho týždňa mobility.

szokolova.silvia@kira.sk

+421 335 55 96 65

Martin Michalík

Grafik

Martin sa snaží so svojimi viac ako 20 ročnými skúsenosťami graficky znázorniť myšlienky a nápady svojich kolegov. Je prítomný vždy, keď sa niečo kreatívne vymýšľa a často prichádza s dobrými nápadmi.

michalik.martin@kira.sk

+421 335 55 91 50

 

Marek Eštočin

Fotograf

Marek je náš fotograf. Cez svoj foťák sa vždy pozerá na všetko čo sa v agentúre deje, aby to zachytil v čo najlepšom svetle.

estocin.marek@kira.sk

+421 335 55 91 70

 

Rudolf Šarvaic

GIS

Rudo v agentúre pracuje ako analytik systémov GIS a generuje vlastné a štandardné mapy, priestorové analýzy a ďalšie produkty GIS. Používa nástroje a pomocné programy na konverziu starších údajov do formátov GIS a zároveň vykonáva kontroly a opravy kvality údajov.

sarvaic.rudolf@kira.sk

+421 335 55 96 69

 

Matúš Pastor

Kameraman

Matúš zo svojej pozície kameramana obohacuje hovorené slovo, či písaný text o vizuálnu stránku. Bez foťáku nejde ani na krok.

pastor.matus@kira.sk

+421 335 55 91 70

 

Andrej Srna

Webadmin

Andrej je skúsený webový programátor, zdatný vo všetkých fázach webového vývoja. Má znalosti v používateľskom rozhraní, testovaní a ladení procesov. Odborné znalosti v oblasti návrhu, inštalácie, testovania a údržby webových systémov zúročil aj pri vytváraní našej webovej stránky.

srna.andrej@kira.sk

+421 335 55 93 35

Petra Hencelová

Destinačný manažér

Petra pracuje ako manažér rozvoja destinácie. Cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie koncepčného a strategického smerovania destinácie Trnavský kraj v produktovej línii – voda a príroda. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj, vyhľadáva projekty rozvoja, koordinuje rozvojové projekty destinácie Trnavský kraj, spolupracuje s kľúčovými partnermi pôsobiacimi v tejto oblasti a s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a i.

petra.hencelova@krajzazitkov.sk

+421 944 10 05 30

Kristína Bujňáková

Destinačný manažér

Kristína pôsobí v agentúre ako manažérka rozvoja destinácie v oblasti kultúry, tradície a histórie. Vo svojej produktovej línii v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavského kraja zodpovedá za napĺňanie koncepčného a strategického smerovania rozvoja destinácie Trnavský kraj. Vyhľadáva projekty rozvoja destinácie, koordinuje rozvojové projekty, spolupracuje s kľúčovými partnermi.

kristina.bujnakova@krajzazitkov.sk

+421 948 98 90 13

 

Matúš Bartoš

Odborný referent, Rada partnerstva TTSK

Matúš zo svojej pozície odborného referenta Rady partnerstva TTSK organizuje a zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou Rady partnerstva.

bartos.matus@trnava-vuc.sk

+421 911 36 88 74

Dávid Lupkovič

Odborný referent, Rada partnerstva TTSK

Dávid pracuje ako odborný referent sekretariátu Rady Partnerstva TTSK, pričom zastáva pozíciu Prvej línie v práci s projektovými zámermi.

lupkovic.david@trnava-vuc.sk

+421 911 36 88 73